ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Cégünk számára az információbiztonság és az adatvédelem kiemelkedően fontos. Jelen adatkezelési tájékoztató részletezi elkötelezettségünket az Ön személyes adatainak védelme mellett, a mindenkor hatályos szabályozással összhangban.

I. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

Az adatok kezelője: RENT-A-MEN Kft.

Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Zemplény u. 1. fsz. 1.

Adószáma: 12584376-2-05

Telefonszám: +36 48 512 907

Email cím: rentamen@rentamen.hu

II. Általános fogalmak

2.1. Mi minősül személyes adatnak?

Az Önnel, mint természetes személlyel (nem vállalkozással) kapcsolatba hozható bármely információ.

Ilyen például a név, az azonosító szám, a helymeghatározó adat, az online azonosító vagy a Munkavállaló fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.
2.2. Mit jelent az adatkezelés?Az alkalmazott eljárástól függetlenül az imént leírt személyes adaton végzett bármely művelet vagy az ilyen műveletek összessége.
Ilyen például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Kik végeznek ilyen adatkezeléseket az Ön személyes adatain?

Cégünk adatkezelőként kezelheti az Ön személyes adatait.

Az adatkezelő az a vállalkozás, amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja (vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja).

Cégünk az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó olyan személy vagy vállalkozás, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Ilyen adatfeldolgozók lehetnek például a könyvelő, a könyvvizsgáló, az informatikus rendszergazda, stb.
2.4. Mi az adatvédelem és a jelen tájékoztató célja?Az adatvédelmi szabályozás célja, hogy az adatkezelők és adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag a jogszabályoknak megfelelően kezeljék a tevékenységük során, erről Önt megfelelően tájékoztassák és a megfeleléssel kapcsolatban elszámoltathatóak legyenek.

II. Miért, hogyan és mennyi ideig kezeli cégünk az Ön személyes adatait?

Adatkezelés célja Adatkezelés leírása Kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Álláspályázatok adatkezelése Cégünk kezeli a hozzá közvetlenül beérkezett „berepülő” és célzott, meghirdetett pozíciókra érkező önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja az érintett végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről való értesítése, az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása. Az önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatok, kapcsolattartási adatok (e-mailcím, telefonszám). Az adatkezelés jogalapja a cégünk és az érintett jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], hogy megállapodás esetén létrejöhessen a munkajogviszony. Meghirdetett pozícióra történő jelentkezés kapcsán: sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követő 3 hónap (próbaidő tartama), vagy az érintett törlés iránti kérelméig. Berepülő önéletrajz kapcsán: az önéletrajz megküldését követő 6 hónap, vagy az érintett törlés iránti kérelméig.
Érdeklődések, árajánlatkérések (üzletszerzés) Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben beérkezett kérdésekben, érdeklődésekben és ajánlatkérésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünk felé érkező kérdések, érdeklődések és ajánlatkérések megválaszolása annak érdekében, hogy a megkereső fél és cégünk között szerződés jöhessen létre. A megkeresésben esetlegesen szereplő személyes adatok, ezen kívül kizárólag a felek közötti szerződés megkötéséhez és kapcsolattartáshoz (telefonszám, e-mailcím) szükséges személyes adatok. Az adatkezelés jogalapja amennyiben létrejön szerződés a felek között az ajánlatkérés eredményeként, úgy a szerződéskötés időpontjáig vagy annak meghiúsulásáig a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], amennyiben nem jön létre szerződés a felek között az ajánlatkérés eredményeként, úgy azt követően pedig cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. Amennyiben az érdeklődésből, ajánlatkérésből nem jön létre szerződés, úgy az adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri; amennyiben pedig létrejön szerződés, úgy az alább leírtak szerint alakul.
Szerződések, megrendelések Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben megkötendő és megkötött szerződésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése és annak a mindenkor hatályos jogszabályok és a szerződés szerinti teljesítése. A megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk (telefonszám, e-mailcím), valamint az Szvt. szerinti bizonylatok kiállításához szükséges adatok. Az adatkezelés jogalapja a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.
Munkaerő közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés Cégünk lehetővé teszi a vonatkozó jogszabályok betartásával, hogy megbízó partnerei felé munkaerőt közvetítsen. Az adatkezelés célja a munkaerő közvetítése, az érintett számára megfelelő munka, pozíció megtalálása, a jelentkező érintettek és a potenciális munkaadók összekapcsolása, valamint a kapcsolattartás. Az érintettek köre minden természetes személy, akit cégünk a megbízó partnere felé kiközvetít. Név, születési hely, idő, megpályázott pozíció neve, különleges adat, pl. egészségügyi adat (csak akkor kerül sor, ha az a pozíció

betöltésének elbírálásához az

elengedhetetlen), tapasztalatok, iskolai végzettség, idegen nyelvismeret, csatolt önéletrajz egyéb adatai,

csatolt motivációs levél.

A munkaerő-közvetítés jogalapja az érintett munkavállaló hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. Ennek megfelelően amennyiben Ön azzal a céllal jelentkezik hozzánk, hogy az Ön részére munkalehetőséget keressünk, úgy cégünk részére Ön a jelentkezés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy kezeljük az Ön előbb részletezett adatait adatbázisunkban annak érdekében, hogy megfelelő munkáltatóhoz tudjuk Önt közvetíteni. Mielőtt egy adott lehetséges munkáltatóhoz küldenénk az Ön jelentkezési anyagát, az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük az adattovábbításhoz. Az adatkezelés időtartama a jelentkezés megküldését követő 6 (hat) hónap, vagy az az időpont, amikor érintett törlés iránti kérelemmel fordul az adatkezelő felé.

III. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait cégünk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Az Ön személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint:

 • a)A jogi kötelezettségek betartása
 • Cégünk személyes adatokat továbbíthat, ha az alkalmazandó jogi rendelkezések megkövetelik, vagy ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály betartásához (például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adatszolgáltatás).
 • b)Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése
 • Cégünknek szüksége lehet arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és érdekeinek védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban (pl. követeléskezelés, polgári peres- és nemperes eljárások, stb.).
 • c)Külső szolgáltatók igénybevétele
 • Cégünk működése során több tevékenységhez harmadik fél szolgáltatót használ, így például a könyveléshez és a bérszámfejtéshez. Minden cégünk által igénybe vett adatfeldolgozó kizárólag az adatfeldolgozás céljával összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az Ön személyes adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben feltétlenül szükséges.

A munkaerő-közvetítés különleges szabályai

Cégünk felhívja a figyelmet arra, hogy a munkaerő-közvetítéssel összefüggésben megadott személyes adatokkal kapcsolatban megbízó partnerei részére az adatkezelés célja érdekében végez adatmegosztást. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő-kölcsönzéssel ellentétben cégünk kizárólag a jelentkezéssel és kiválasztással kapcsolatos személyes adatokat kezeli a munkaerő-közvetítés szolgáltatásunkat igénybe vevő érintettekről, ezek meghatározott részét továbbítja a megbízó partner részére, aki dönt a kiválasztásról és a vele történő munkaviszony létesítéséről. Ennek megfelelően a munkaerő-közvetítéssel kapcsolatban a megbízó partnerünk köt munkaszerződést az érintettel és ebben az esetben nem valósul meg együttes, közös adatkezelés cégünk és a megbízó partnerünk között, a munkaviszonnyal összefüggésben kizárólag a megbízó partnerünk minősül adatkezelőnek.

A táblázatban felsorolt adatokat cégünk kizárólag akkor továbbítja a megbízó partner felé, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (Ön ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult) és az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához vagy betöltéséhez feltétlenül szükséges.

Az adattovábbítás címzettjei, a megbízó partnerek folyamatosan változnak, ezért a partnerek tételes megadása aránytalan nehézséggel járna a jelen dokumentumban.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • a)Az adatkezelés az álláspályázatra történő jelentkezés során megfogalmazott lépések szerint indul.
 • b)A kiválasztás folyamata során cégünk tájékoztatja az érintettet többek között arról, hogy
 • 1.az érintett mely adatait, milyen célból, milyen jogalappal, mennyi ideig kezeli, ki az adatfeldolgozója, az érintett milyen jogokkal és hogyan élhet, továbbá arról, hogy
 • 2.ki cégünk megbízó partnere, aki felé a munkaerő közvetítés, így az adattovábbítás történne, valamint arról, hogy
 • 3.az adatkezelés célja a munkaerő közvetítés, és adatait kizárólag abban az esetben továbbítja a megbízó partner felé, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájáruló nyilatkozatban hozzájárul.
 • c)Amennyiben az érintett hozzájárul az adattovábbításhoz, úgy cégünk a megbízó partner felé az adatokat továbbítja, az érintettet kiközvetíti.

IV. Hogyan védi cégünk az Ön személyes adatait?

 • a)Biztonság
 • Cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett és tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében az elvesztés vagy a jogellenes feldolgozás egyéb formái ellen. Tevékenysége során cégünk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az információbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatoknak megfeleljen.
 • b)Titoktartás
 • Cégünk gazdasági tevékenysége során üzleti partnereivel titoktartási kötelezettséget vállal, mely kiterjed minden, a szerződésekkel összefüggő információra, így az esetleg kezelt személyes adatokra is.

V. Milyen jogai vannak Önnek a cégünk által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban?

5.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Ön írásban tájékoztatást kérhet a cégünktől, hogy tájékoztassuk:

a)milyen személyes adatait,

b)milyen jogalapon,

c)milyen adatkezelési cél miatt,

d)milyen forrásból,

e)mennyi ideig kezeli,

f)kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

A cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti, az alábbiak figyelembevételével:

 • a)A cégünk Öntől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.
 • b)Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, úgy jogosultak vagyunk az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
 • c)Abban az esetben, amennyiben az Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, úgy jogosultak vagyunk a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.
 • d)Amennyiben az Ön által megjelölt személyes adatot a cégünk nem kezeli, úgy erről is köteles vagyok Önt írásban tájékoztatni.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön írásban kérheti, hogy a cégünk módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítjuk vagy helyesbítjük, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Ön által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Ön által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítjük. Mindezekről Önt erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

A cégünk abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

a)a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat Ön sem bocsátja cégünk rendelkezésére, vagy

b)az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

5.3. A törléshez való jog

Ön írásban kérheti a cégünktől az Ön személyes adatainak a törlését. A törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törlési kérelmet a cégünk abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettségünk, úgy a cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

5.4. A zároláshoz való jog

Ön írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti Ön például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a cégünk ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a cégünk tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a cégünk korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a cégünk, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti Ön,

a)ha Ön vitatja a cégünk, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),

b)ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy a cégünk rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),

c)ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

Cégünk az Ön korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a cégünk részéről aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a cégünk tájékoztatja ezen címzettekről.

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az Ön számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Ön ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a cégünk nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

a)az adatkezelést a cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

b)az adatkezelés a cégünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

5.7. A jogorvoslathoz való jog

5.7.1. Cégünkkel történő vitarendezés

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tiltakozásait, kérelmeit a cégünknél szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

5.7.2. Panasztételhez való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit cégünkkel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 (1) 3911400

Telefax: +36 (1) 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

5.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Ön – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

Cégünkkel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok:

a)GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet

b)Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

c)Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény